Създаване

МОНЕК – ЮГ АД, гр. Кърджали е образувано като самостоятелно предприятие през 1954 с предмет на дейност: производство на минно-обогатително и металургично оборудване, минно-пробивни инструменти, резервни части, каучукови изделия, ремонт и свързаните с това инженерингови дейности.

Наши клиенти са основно компании, свързани с областта на мини, кариери, флотация, тунелно строителство и инженерингова дейност.

Ние изнасяме 60% от нашата продукция в Европа, и нашите основни клиенти са главно фирми от Германия, Австрия, Русия, Турция и Казахстан.

Производство

Едно от основните производства на завода е за минно-пробивни инструменти, което заема около 25% от общия обем на производството. Производството се осъществява по две технологични линии – за моноблок и за наставки пробивни инструменти.

За всички изделия се издава сертификат за качество. Изделията се изработват съгласно изискванията на Българския Държавен Стандарт, който напълно е съобразен с 180 – стандарта. В момента се работи за внедряване на стандарта 1509001/2000.

Качеството на минно-пробивния инструмент произведен от МОНЕК – ЮГ АД е доказано както на българския пазар, така и на пазарите на Австрия, Германия, Турция, Италия, Македония и други страни.

Нашият екип

МОНЕК – ЮГ АД разполага с необходимите инженерно-технически кадри. Има изграден Технически отдел, който се занимава с конструиране на машините и съоръженията, и изготвяне на технологии за тяхното производство. По-голяма част от номенклатурата на МОНЕК – ЮГ АД е разработена изцяло в Техническия отдел.

Общият брой на служителите е повече от 300 души.

Внедрени са високо ефективни системи за проектиране, на които работят високо квалифицирани специалисти.

Наличието на добра технология, осигурена с доказала качествата си материална база и квалификация на работния персонал правят МОНЕК – ЮГ АД желан партньор за всеки клиент.