Създаване

“МОНЕК – ЮГ” АД, гр. Кърджали е образувано като самостоятелно предприятие през 1954 с предмет на дейност: производство на минно-обогатително и металургично оборудване, минно-пробивни инструменти, резервни части, каучукови изделия, ремонт и свързаните с това инженерингови дейности.

Наши клиенти са основно компании, свързани с областта на мини, кариери, флотация, тунелно строителство и инженерингова дейност.

Ние изнасяме 60% от нашата продукция в Европа, и нашите основни клиенти са главно фирми от Германия, Австрия, Русия, Турция и Казахстан.

Производсвто

Едно от основните производства на завода е за минно-пробивни инструменти, което заема около 25% от общия обем на производството. Производството се осъществява по две технологични линии – за моноблок и за наставки пробивни инструменти.

За всички изделия се издава сертификат за качество. Изделията се изработват съгласно изискванията на Българския Държавен Стандарт, който напълно е съобразен с 180 – стандарта. В момента се работи за внедряване на стандарта 1509001/2000

Качеството на минно-пробивния инструмент произведен от “МОНЕК – ЮГ” АД е доказано както на българския пазар, така и на пазарите на Австрия, Германия, Турция, Италия, Македония и други страни.

Нашият екип

“МОНЕК – ЮГ” АД разполага с необходимите инженерно-технически кадри. Има изграден Технически отдел, който се занимава с конструиране на машините и съоръженията, и изготвяне на технологии за тяхното производство. По-голяма част от номенклатурата на “МОНЕК – ЮГ” АД е разработена изцяло в Техническия отдел.

Общата численост на персонала е над 300 служители, от които 30 са с инженерно-техническо и икономическо образование, а 55 са със средно-специално образование.

Внедрени са високо ефективни системи за проектиране, на които работят високо квалифицирани специалисти.

Наличието на добра технология, осигурена с доказала качествата си материална база и квалификация на работния персонал правят “МОНЕК – ЮГ” АД желан партньор за всеки клиент.

John Doe

Electrical Engineer

Sally Star

Leading Architect

Mark McBill

Construction Engineer

Samuel Parker

Testing Manager