“МОНЕК - ЮГ” АД, гр. Кърджали е образувано като самостоятелно предприятие през 1954 с предмет на дейност: производство на минно-обогатително и металургично оборудване, минно-пробивен инструмент, резервни части, каучукови изделия, ремонт и свързаните с това инженерингови дейности.

Наши клиенти са основно компании, свързани с областта на мини, кариери, флотация, тунелно строителство и инженерингова дейност.

image image image

Ние изнасяме 60% от нашата продукция в Европа, и нашите основни клиенти са главно фирми от Германия, Австрия, Русия, Турция, Македония и Сърбия.